Меню

Назад »  » Словакия

Пункт назначения Кошице // Проект Carat

00:02:41
3 просмотра
Find english description below.

Video vzniklo v rámci projektu Carat - Karpatský región ako atraktívna turistická destinácia.

Projekt CARAT sa sústreďuje na rozvinutie platformy pre spoluprácu lokálnych kľúčových hráčov turizmu, a to prepojením verejného a súkromného sektora. Vypracovanie stratégie turizmu pre destináciu, vytvorenie marketingovej a propagačnej štúdie, iniciovanie založenia neoficiálneho cezhraničného turistického klastra s tým, že platformy by mali vzniknúť aj na lokálnych úrovniach.

Projekt „Karpatský región ako atraktívna turistická destinácia“ je implementovaný v rámci programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2007-2013 www.huskroua-cbc.net. Je spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom Nástroja európskeho susedstva a partnerstva /ENPI/. Globálnym cieľom programu je zintenzívniť a prehĺbiť spoluprácu v oblasti trvalo udržateľného, sociálneho, environmentálneho a ekonomického rozvoja medzi ukrajinskými regiónmi Zakarpatia, Ivano-Frankivska a Černivetska a oprávnenými programovými územiami Slovenska, Maďarska a Rumunska.

//

Video was made within project Carat - Carpathian region as an attractive tourist destination

The project Carat focuses on the development of a platform for cooperation of local key players in tourism by linking the public and private sectors. Developing a tourism strategy for the destination, creating marketing and promotional studies, initiating the establishment of informal cross-border tourism clusters whereby platforms should also occur at the local levels.

The project “Carpathian region as an attractive tourist destination” is implemented as part of the framework of the ENPI CBC Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine 2007-2013 programme www.huskroua-cbc.net. It is financed by the EU through the European Neighbourhood and Partnership Instrument / ENPI /. The global objective of the program is to intensify and deepen cooperation in the field of sustainable, social, environmental and economic development between the Ukrainian regions of Zakarpattia, Ivano-Frankivsk and Chernivetsk and eligible programme areas of Slovakia, Hungary and Romania.

//

fb: http://bit.ly/CIKosice
Production: Woont studio http://www.woont.sk/